Szukaj

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 
THE MIRACLE MAKERS

§ 1 Definicje

Wszelkie wyrażania pisane z niniejszym dokumencie z wielkiej litery mają znaczenie przypisane im poniżej:

Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,

Sprzedawca – Filip Fiedorow prowadzący działalność gospodarczą pod firmą FITUMMY Filip Fiedorow z głównym miejscem wykonywania działalności gospodarczej w Poznaniu (61-519) ul. Antoniego Kosińskiego 16/19 (TO NIE JEST ADRES KORESPONDENCYJNY!), zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadający numer REGON 367610116 oraz NIP 7831481997,

Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu,

Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu,

Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.themiraclemakers.com,

Regulamin – niniejszy dokument,

Umowa – zawierana pomiędzy Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu umowa sprzedaży rzeczy ruchomej,

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą,

Formularz Zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy, w tym sposobu dostawy i płatności,

Koszyk - element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności liczby Produktów,

Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma.

§ 2 Postanowienia wstępne

Regulamin określa zasady zawierania, realizacji i odstępowania od Umów zawartych przez Klientów ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu oraz inne zasady korzystania ze Sklepu.

§ 3 Dane kontaktowe

Sprzedawca podaje następujące dane kontaktowe:

1.1.adres kontaktowy: FITUMMY FILIP FIEDOROW Reymonta 15/2, 60-791 Pozna1.2. adres e-mail: info@themiraclemakers.com,

1.3. telefon: 575 530 301,

1.4. rachunek bankowy: dla wpłat w złotówkach 73 1910 1048 2265 003 2941 001, dla wpłat w Euro 46 1910 1048 2265 003 2941 0002.

Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą pocztowo zarówno na adres wskazany w definicji Sprzedawcy jak i na adres wskazany w pkt. 1.1., jednakże ze względu na podział organizacyjny komunikacja na adres wskazany w pkt. 1.1. powyżej będzie szybsza.

Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą telefonicznie w godzina 8.00 – 18.00

§ 4 Wymagania techniczne

1. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania Zamówień

na produkty, niezbędne są:
1.1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową 1.2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail)
1.3. włączona obsługa plików cookies.

§ 5 Zasady składania Zamówień

Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie Zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta poprzez Formularz Zamówienia.

W celu złożenia Zamówienia należy wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia i kliknąć przycisk „dodaj do koszyka”. Następnie należy zaakceptować Regulamin oraz wypełnić Formularz Zamówienia poprzez wpisanie:

2.1. imienia i nazwiska lub nazwy Klienta,

2.2. adresu Klienta,
2.3. telefonu Klienta
2.4. adresu e-mail Klienta
2.5. danych do faktury VAT (jeżeli ma być wystawiona),

W Formularzu Zamówienia należy również wskazać:
3.1. wybrany z dostępnych w Sklepie sposób dostarczenia Produktów. 3.2. wybrany z dostępnych w Sklepie sposobów płatności.

Ceny Produktów w Sklepie są podane w złotych polskich lub w euro, w zależności od wybranego języka oraz miejsca, z którego dochodzi do logowania. Kwoty te są kwotami brutto (zawierają podatek VAT). Cena w obu walutach może nieznacznie się różnić.

Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową. Klient zobowiązany jest również do pokrycia kosztów wybranego sposobu płatności, jeżeli operator płatności taką opłatę pobiera (np. opłata bankowa za przelew).

Sprzedawca niezwłocznie po otrzymaniu Zamówienia potwierdza dostępność Produktu oraz przyjęcie Zamówienia drogą mailową. Umowa zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia.

§ 6 Dostawy

Dostawa Produktów jest odpłatna w kwocie wskazanej na kartach Produktów oraz w Formularzu Zamówienia.

Sprzedawca wyśle Produkt w terminie wskazanym w opisie Produktu w Sklepie. W przypadku, gdy jednym Zamówieniem objęte są Produkty o różnych terminach dostawy wiążący jest termin najdłuższy. Klient będący Konsumentem ma jednak prawo do żądania dostarczenia zamówienia partiami.

Termin o jakim mowa w ust. 2 liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy, w przypadku wyboru płatności kartą płatnicza lub przelewem.

Zakres terytorialny, na którym Sprzedawca dokonuje dostaw wskazany jest w Sklepie oraz koszty dostawy do poszczególnych regionów są widoczne w Sklepie.

§ 7 Odstąpienie od Umowy

Klient będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od Umowy w terminie 14 (czternastu) dni bez podania przyczyny. Termin liczony jest od dnia doręczenia Produktu Konsumentowi lub innej wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.

Jeżeli Zamówienie realizowane jest w częściach, termin liczony jest od dostarczenia, zgodnie z ust. 1, ostatniej części Zamówienia.

Oświadczenie o odstąpieniu może być złożone w dowolny sposób – zarówno za pomocą poczty tradycyjnej jak i wiadomości e-mail na wskazane w Regulaminie i na stronach Sklepu dane kontaktowe Sprzedawcy. Konsument może skorzystać z załączonego do Regulaminu formularza jednak nie jest to wymagane.

W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e- mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy

Skutki odstąpienia od Umowy:

5.1. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość́ Umowę uważa się za niezawartą;

5.2.W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpienia od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż̇ najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę .

Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

Sprzedawca może w wytrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia dowodu jego odesłania, w zależności od tego co nastąpi wcześniej.

Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym regulaminie niezwłocznie, nie później niż̇ 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle produkt przed upływem terminu 14 dni.

Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

Konsument traci jednak prawo do odstąpienia od umowy zgodnie z postanowieniami wskazanymi powyżej co do produktów dostarczanych w zapieczętowanych opakowaniach, których nie można zwrócić z powodów higienicznych (np. bielizna). Utrata prawa do odstąpienia następuje z chwilą otwarcia opakowania po jego dostarczeniu do Konsumenta.

§ 8 Reklamacja, rękojmia i rozwiązywanie sporów

Umową objęte są nowe Produkty.

Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć́ Klientowi rzecz wolną od wad. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo  do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym

Reklamację należy zgłosić́ pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.

Zaleca się , aby w reklamacji zawrzeć ́ m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę ) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą Produktu.

Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się , że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.

Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać́ na adres podany w § 3 ust. 1.1. Regulaminu.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta
z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań́ statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
 8.1. http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php, 8.2. http://
www.uokik.gov.pl/ sprawy_indywidualne.php, 8.3.http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.


8. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

8.1.Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygniecie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą, 9.2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu miedzy Konsumentem a Sprzedawcą,

8.2 Konsument może uzyskać́ bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu miedzy nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego(miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich,

8.3. drogi elektronicznej za pośrednictwem platformy internetowej ODR Unii Europejskiej umożliwiającej składanie reklamacji i dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową. Platforma znajduje się pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.Nasz adres poczty elektronicznej to: info@themiraclemakers.com.

10. Jeżeli w wyniku realizacji procedury reklamacyjnej, dotyczącej reklamacji zgłoszonej przez Konsumenta, nie dojdzie do rozwiązania kwestii spornej Sprzedawca przekaże Konsumentowi na papierze lub innym trwałym nośniku oświadczenie o zgodzie lub braku zgody na udział w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Podmiotem uprawnionym jest inspekcja handlowa (http:// poznan.wiih.gov.pl/cms/?rozwiazywanie-sporow- konsumenckich

§ 9 Dane osobowe

Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.

Dane osobowe zbierane są w celu realizacji Umowy. Jeżeli Klient wyrazi zgodę jego dane osobowe mogą być przetwarzane w celach marketingowych

Odbiorcami danych osobowych Klienta są:
9.1 przewoźnikom lub pośrednikom realizującym dostawy,

9.2 operatorom wybranych przez Klienta sposobów płatności. 

Klient ma prawo do dostępu do sowich danych osobowych oraz ich poprawiania.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości zawarcia Umowy.

§ 10 Płatności 1.

§ 10 Postanowienia końcowe

Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

Sprzedawca może zmienić Regulamin w każdym czasie. Zamówienia złożone przed zmianą Regulaminu realizowane są zgodnie z Regulaminem obowiązującym w chwili złożenia Zamówienia.


WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz jest dołączony do zamówienia, więc nie ma potrzeby drukowania)

Adresat: FITUMMY FILIP FIEDOROW ul.Reymonta 15/2, 60-791 Poznań)

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________

Data zawarcia umowy: 

___________________________________________________________________________ 

Data odbioru rzeczy:

___________________________________________________________________________ 

Imię i nazwisko konsumenta: 

___________________________________________________________________________

Adres konsumenta: 

___________________________________________________________________________

Podpis konsumenta (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej): ___________________________________________________________________________

Miejscowość i data:

___________________________________________________________________________

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów